ستاره شناسى خيامى

سرچشمه ى نام ادبى عمر ‘خيام’ كشف و سرودن ديوانى شامل هزار رباعى از او مستقلاً اثبات شد

[To read this post in English, please visit here] [To read two other related posts visit here and here] بنا بر گزارش سومين كتاب مجموعه دوازده جلدى «راز عمر خيام» (به زبان انگليسى) با عنوان «ستاره شناسى [read more]