راز عمر خيام نيز با حل معماى كوانتوم (ذره-موج) در فراجامعه شناسى كشف شد

راز عمر خيام نيز با حل معماى كوانتوم (ذره-موج) در فراجامعه شناسى كشف شد

نخستين كتاب مجموعه ى دوازده جلدى «راز عمر خيام»  (به زبان انگليسى) براى پيام شناسىِ رباعيات در انديشه ى جامعه شناختىِ ذره-موجى (كوانتوم) با عنوان «خيامى پژوهىِ نوين» بزودى توسط پژوهشكده خيام انتشار مى يابد. فراجامعه شناس دكتر محمدحسين (بهروز) تمجيدى بر اساس يافته هاى كتاب اخير خود در حل معمّاى ذره-موج (كوانتوم)، در مجموعه اى جديد به حل قرن ها معما پيرامون زندگى و آثار عمر خيام، به ويژه رباعيات وى، خواهد پرداخت.


[To read this post in English, please visit here] [To read two other related posts visit here and here]

“… هنوز به درستی نمی دانيم عمر خیام تاریخی چه كسى بوده است زیرا به دلايلى که هنوز به درستی درک نشده خیام خود نيز تا حدودى ترجیح داد درونِ خيمه ى ضخيمى از آثارش زندگی کند. وى اميدوار بود روحش ماندگار شود و مى خواست نقاب اسرارش زمانى از چهره اش بر افتد، اما تنها در نتیجه كوششى عميق مانندِ آنچه خود به آن در جستجوی شناختِ وجود خو گرفته بود. مسلماً روش آموزش او ارائه پاسخهای آماده نبود. آرزو داشت کسانی که به او علاقه دارند خود براى درس آموزى از وى تلاشى سخت ارزانى دارند، و به نظر می رسد قرن ها تلاش هنوز نتايج کافی به ارمغان نياورده است.

“خیام پیامی داشت برای جهان، از جمله براى فرهنگ ایرانی و اسلامی، كه هنوز رمزگشایی نشده است. ما باید جرعه اى از شراب خِرد تلخ و شيرين وی را بنوشيم تا او را از نو بشناسيم. نزديك به هزار سال پس از تولدش، زمان آن فرا رسيده عمر خیام را به خانه ى اجدادى اش بازگردانيم.”  از متن كتاب


درباره ى مجموعه ى راز عمر خيام و نخستين کتاب آن: خيامى پژوهىِ نوين

راز عمر خیام: پيام شناسىِ رباعیات در انديشه جامعه شناختى ذره-موجى (Omar Khayyam’s Secret: Hermeneutics of the Robaiyat in Quantum Sociological Imagination) مجموعه ايست دوازده جلدى به زبان انگليسى که عنوان نخستين كتاب آن خيامى پژوهى نوين: ذره-موج سازىِ ساختارهاى نيوتنىِ انديشه جامعه شناختى سى. رايت ميلز براى روشى نوين در پيام شناسى (New Khayyami Studies: Quantumizing the Newtonian Structures of C. Wright Mills’s Sociological Imagination for A New Hermeneutic Method) مى باشد. هر کتاب به طور مستقل قابل مطالعه است، اگرچه به عنوان بخشی از کلِ مجموعه بهتر درک خواهد شد. اين مجموعه بدليل ابعاد پژوهش و گزارش آن و محدوديات زمانى نويسنده در آغاز به زبان انگليسى منتشر مى گردد. اميد است كه در اولين فرصت تدريجاً به زبان فارسى براى پارسى زبانان ترجمه شود.

كتاب اول اين مجموعه با كتاب دوم آن تحت عنوان هزاره خیامی: گزارش كشف و بازتأييد تاریخ واقعى تولد و درگذشت عمر خیام (١١٢٣-١٠٢١ ميلادى)(Khayyami Millennium: Reporting the Discovery and the Reconfirmation of the True Dates of Birth and Passing of Omar Khayyam (AD 1021-1123))، و كتاب سوم مجموعه با عنوان ستاره شناسى خیامی: چگونه طالع نويافته تاريخ واقعى تولد عمر خيام سرچشمه نام ادبى او را آشكار و تأليف رباعيات توسط او را مستقلاً تأييد مى كند (Khayyami Astronomy: How Omar Khayyam’s Newly Discovered True Birth Date Horoscope Reveals the Origins of His Pen Name and Independently Confirms His Authorship of the Robaiyat) همزمان انتشار مى يابند.

در مجموعه ى راز عمر خيام دكتر فراجامعه شناس (transdisciplinary sociologist) محمدحسين (بهروز) تمجيدى نتایج چندین دهه تحقیقات خود را درباره ى عمر خیام، اين مسلمان مرموز ایرانیِ قرون يازدهم و دوازدهم ميلادى (پنجم و ششم هجرى)، ستاره شناس، فیلسوف، ریاضی دان ، پزشک ، نویسنده، و شاعر از نیشابور که زندگی و آثارش هنوز در پسِ پرده ای از راز و رمز عمیق باقی مانده است، ارائه مى دهد. هدف تمجيدى یافتن پاسخ های قطعی برای بسیاری از معماهایی بوده است که هنوز خیام را در بر گرفته اند، به ویژه درباره ى وجود، ماهیت، و هدف رباعيات در زندگی و آثارش. دكتر بهروز تمجيدى برای پاسخ به سؤالات مطروحه با كاربرد روشى جدید در پيام شناسى (هرمنوتیک)، که ملهم است از آنچه وى آن را انديشه ى جامعه شناختی ذره-موجى (كوانتوم) می نامد، به جمع آوری و مطالعه تمام نوشته های فلسفى، دينى ، علمی و ادبی منسوب به خیام مى پردازد.

هدف پژوهشگر در کتابِ نخست، پس از طرح پيش سخن و مقدمه ای مشترک براى كلِ مجموعه، پرورشِ انديشه ى جامعه شناختی ذره-موجى است كه ساختار روش پيام شناختى پژوهش وى را در کل مجموعه تشكيل مى دهد.

در پيش سخن، وى سرچشمه ى این مجموعه را كه خود جزئى از  پروژه تحقیقاتی گسترده تر اوست توضيح مى دهد. سپس در سرسخن (مقدمه) وى بيان مى كند چگونه قرن ها مطالعات خیامی، به ویژه در دو قرن اخیر، در حل معماهاى زندگی و آثار عمر خيام، به ویژه در مورد رباعیات منسوب به وى، به بن بست رسیده اند.

چهار فصل کتاب به پرورشِ انديشه ى جامعه شناختی ذره-موجى او به عنوان ساختار روشى جديد در پيام شناسى براى مطالعات خیامی در این مجموعه اختصاص یافته است. این روش در واقع تلاشى است در كاربستِ يافته هاى اثر اخیر دكتر تمجيدى در زمينه ى فراجامعه شناسی دانش علمی با عنوان آزادسازیِ جامعه شناسی: از انديشه نیوتونی به ذره-موجى: جلد ١: حل معماى ذره-موج (Liberating Sociology: From Newtonian Toward Quantum Imagination: Volume 1: Unriddling the Quantum Enigma) (٢٠٢٠). در آن كتاب وى به طور گسترده و عميق تر براى شناخت و حل آنچه اصطلاحاً بدان “معمای كوانتوم” اطلاق مى شود به توضيح تفاوت روشهای پاره انگارانه ى نیوتنی و واحد (اين-همان) انديشانه ى ذره-موجى شناخت واقعیت پرداخته است. تمجيدى در این کتابِ نخست از مجموعه ى راز عمر خیام یافته های آن تحقیق را به طور فشرده و آن گونه كه براى مطالعات خیامی فايده ى كاربردى دارد ارائه مى دهد.

در فصل اول، تمجيدى هشت سؤال را در مورد ساختار انديشه ى جامعه شناختی جامعه شناس پيشرو و منتقد امريكايى سى. رایت میلز (١٩٦٢-١٩١٦) به عنوان چارچوبى بالقوه مناسب برای مطالعات خیامی مطرح می کند. در فصل دوم، وى نشان می دهد چگونه هشت سؤال مطروحه جلوه ى هشت وجه از ساختار پاره انگارانه ى نیوتنی هستند که متأسفانه هنوز هم در انديشه ى جامعه شناختىِ میلز به حيات خود ادامه مى دهند. در فصل سوم، وى توضيح مى دهد چگونه می توان انديشه ى جامعه شناختی را چنان بازآفرینی کرد تا با یافته های علوم ذره-موجى سازگار باشد. در فصل آخر، مفاهیم انديشه ى جامعه شناخى ذره-موجى برای ابداع روشى نوين براى پيام شناسى در حيطه ى خيام پژوهى بويژه در زمينه ى رباعیات بیان شده است. در پایان كتاب، خلاصه ى یافته های این اولین کتاب از مجموعه ى راز عمر خیام ارائه مى گردد.


درباره ى پژوهشگر و نويسنده

دكتر محمدحسين (بهروز) تمجيدى مدیر بنیانگذار اكسير: مرکز عمر خیام براى پژوهش يكپارچه در آرمانشهر، عرفان و علم (عرفانشهرسازى) (OKCIR: Omar Khayyam Center for Integrative Research in Utopia, Mysticism, and Science (Utopystics)) مى باشد كه در سال ٢٠٠٢ (١٣٨١) در آمريكا تأسيس شد. وى همچنين ویراستار نشريه ى آن، انسان معمارى: گاهنامه جامعه شناسیِ خودآگاهى (Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge) (ISSN: 1540-5699) است که از سال ٢٠٠٢ به عنوان ساختارى براى پيشبرد تحقیقات، تدريس و انتشارات مستقل وی خدمت کرده است. دكتر تمجيدى دانشیار سابق جامعه شناسی در زمينه ى نظریه پردازى اجتماعی در دانشگاه ماساچوست در بوستون (UMass Boston) است و در دانشگاههاى ايالتى نيويورك در بينگهمتون (SUNY-Binghamton) و اونيانتا (SUNY-Oneonta) نيز تدریس جامعه شناسی نموده است. دكتر تمجيدى در سال ٢٠١٣ (١٣٩٢) خود را از سِمَت ارتقاء يافته ى دانشيارى خويش در دانشگاه ماساچوست در بوستون پيش از موعد بازنشسته كرد تا همّ خود را متوجه امر مهم و عاجل خيام پژوهى نمايد.

علاوه بر پژوهشِ در حال گزارش در مجموعه ى راز عمر خیام: پيام شناسىِ رباعیات در انديشه جامعه شناختی ذره-موجى (Omar Khayyam’s Secret: Hermeneutics of the Robaiyat in Quantum Sociological Imagination)، تمجيدى پیش از این نویسنده ى سه کتاب به زبان انگليسى به شرح زير بوده است: آزادسازی جامعه شناسی: از انديشه نیوتنی به ذره-موجى: جلد ١: حل معمای ذره-موج (Liberating Sociology: From Newtonian Toward Quantum Imaginations: Volume 1: Unriddling the Quantum Enigma) (Okcir Press)، پيشبرد آرمانشهرسازى: سه جزء و اشتباهات مارکسیسم (Advancing Utopistics: The Three Component Parts and Errors of Marxism) (Routledge) و گورجیف و خواب بندگى: یک مطالعه پيام شناختى (Gurdjieff and Hypnosis: A Hermeneutic Study) (Palgrave Macmillan). وى مقالات و فصول متعددى را که توسط همتایان ارزيابى شده منتشر کرده و بیش از سی شماره گاهنامه انسان معمارى را نيز تاكنون ویرایش نموده است.

بهروز تمجيدى مدارك دکترا و کارشناسی ارشد خود را در جامعه شناسی همراه با گواهی تحصیلات تکمیلی در مطالعات خاورمیانه از دانشگاه بینگهمتون (SUNY-Binghamton) در سال ٢٠٠٢ در آمريكا دريافت نمود. مدرك كارشناسى وى در رشته ى معماری از دانشگاه كاليفرنيا در بركلى (U. C. Berkeley) مى باشد كه وى آنرا  در سال ١٩٨٢ ميلادى پس از مهاجرت دانشجويى به آمريكا در پايان يكسال تحصيلى در ايران در سال پيش از انقلاب ١٣٥٧ به عنوان دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران (راه و ساختمان) در دانشکده فنی دانشگاه تهران اخذ كرد.

حوزه هاى مورد علاقه علمی و عملی دكتر تمجيدى در نظريه پردازى كاربردى اجتماعى، جامعه شناسی خودآگاهى (sociology of self-knowledge)، انسان معمارى (human architecture) و عرفانشهرسازى (utopystics) است – سه زمینه جديد پژوهش و تدريس که وی حين مطالعات دکتراى خود ايجاد كرد و از آن به بعد آنها را به عنوان حوزه هايى  تودرتو براى تحقیقات نظری، روش شناختی و کاربردی در آنچه كلاً اكنون انديشه ى جامعه شناختی ذره-موجى می نامد در نظر گرفته است. پژوهش، تدريس و انتشارات وى ملهم از نياز وى به درک چگونگی تبديل ساختارهای اجتماعى جهان-تاريخ و خويشتن فرد به يكديگر بوده اند. این تحقیق خود نتیجه ى علاقه ى دیرینه وی به درک علل ريشه اى شکستِ جنبشهای آرمانشهرى، عرفانی و علمی جهان در ایجاد یک جامعه جهانی عادلانه بوده است.

در حين دوره تحصیلات کارشناسی خود دردانشگاه بركلى بود كه در گفتگو با استاد راهنمايش هنرمندِ نقاش و طراحِ معمارى جسی رایچك (٢٠٠٥-١٩١٦) مفهوم “انسان معمارى” در انديشه ى بهروز تولد يافت. در طول تحصیلات عالى و تکمیلی خود در دانشگاه بينگهمتون (SUNY-Binghamton) وی در زمینه آشنايى با روش، نظريه، و مطالعات جهان-سيستم ها مديون استادان راهنمايش ترنس ک. هاپکینز (١٩٩٧-١٩٢٨) و امانوئل والرستین (٢٠١٩-١٩٣٠) مى باشد. وى همچنین در زمينه ى روش دیالکتیک و جامعه شناسى فضا از راهنمايى استادان ديل توميچ و آنتونی دی. کینگ بهره مند شد – در بطن دانشكده اى خودگردان، فرارشته اى، و انعطاف پذیر در جامعه شناسی که توسط تى. ک. هاپکینز خلاقانه تاسیس شده بود.


درباره ى اكسير يا پژوهشكده ى عمر خيام:

OKCIR: Omar Khayyam Center for Integrative Research in Utopia, Mysticism and Science (Utopystics)

اكسير: مرکز عمر خیام براى پژوهش یکپارچه در آرمانشهر، عرفان و علم (عرفانشهرسازى) (تأسيس در ٢٠٠٢، يا ١٣٨١) (مختصراً «پژوهشكده خيام») ابتکار مستقلى است تحقيقاتى، آموزشى، و انتشاراتی که به کاوشى همزمان جهان-تاريخ و خويشتن شناسانه در تلاش انسان برای ايجاد جامعه جهانی عادلانه مى پردازد.

از آنجا که جنبش های آرمانشهرى، عرفانی و علمیِ جهان منابع اصلی الهام ، دانش و/ یا تمرین در این زمینه بوده اند، اكسير قصد دارد نقص ها و سهم های این سنت های تاریخی جهان را به طور سازنده و انتقادی بررسی کند تا به روشنی درک شود چرا ايشان نتوانسته اند جامعه ى خوب را در طى قرون به وجود آورند، و چگونه هر يك می توانند به طور یکپارچه به تحقق این هدف يارى رسانند.

هدف پژوهشكده ى خيام پرورش ساختارهای جدید مفهومی (روش شناختی، نظری، تاریخی)، عملی، آموزشی، الهام بخش، و انتشاراتى در دانش است چنان كه به موجب آن فرد بتواند به طور بنیادی درک و تعیین کند چگونه جهان-تاريخ و خويشتن هايش یکدیگر را مى سازند.

اكسير تمرینات خلاقانه در آزادسازیِ جامعه شناسی و جایگزین هاى چندانديشانه ى تولید و انتشار دانش در فضای مجازی جهانی را ترویج می کند. به عنوان یک مرکز پژوهشىِ مجازی، انتشارات آن بخشی بصورت مجازى در کتابخانه نرم افزارى آن موجودند، و بخشی از طریق اشتراک و مراجعه به مخازن علمی ساير كتابخانه هاى دانشگاه هاى حاوى انتشارات آن قابل دسترس مى باشند. در ديگر موارد انتشارات مجازى و چاپى آن از طریق كتابفروشى مجازى اكسير و سایر توزیع کنندگان مجازى در سراسر جهان قابل خريدارى مى باشند.

“مجموعه طیبه در پژوهش و ترجمه شرق و غرب” (Tayyebeh Series in East-West Research and Translation) (از ٢٠١٤) و “خانه نشر احد” (Ahead Publishing House) (نام ديگر: نشر اكسير، Okcir Press، تأسيس در سال ١٩٩١) به ترتیب يادمان هايى هستند از طیبه تمجیدی (١٣٩٩-١٣٠٦) و محمد (احد) تمجیدی (١٣٨٦-١٣٠٨)، مادر و پدرى فداكار كه عشق و زحماتشان زندگی و آثار محمدحسين (بهروز) تمجيدى بنیانگذار اكسير را ممکن ساخت.

Omar Khayyam’s Secret: Hermeneutics of the Robaiyat in Quantum Sociological Imagination: Book 1: New Khayyami Studies: Quantumizing the Newtonian Structures of C. Wright Mills’s Sociological Imagination for A New Hermeneutic Method — by Mohammad H. Tamdgidi


مشخصات و سفارش كتاب

Omar Khayyam’s Secret: Hermeneutics of the Robaiyat in Quantum Sociological Imagination: Book 1: New Khayyami Studies: Quantumizing the Newtonian Structures of C. Wright Mills’s Sociological Imagination for A New Hermeneutic MethodOmar Khayyam’s Secret: Hermeneutics of the Robaiyat in Quantum Sociological Imagination: Book 1: New Khayyami Studies: Quantumizing the Newtonian Structures of C. Wright Mills’s Sociological Imagination for A New Hermeneutic Method

[راز عمر خیام: پيام شناسىِ رباعیات در انديشه جامعه شناختی ذره-موجى: کتاب ١: خيامى پژوهىِ نوين: ذره-موج سازىِ ساختارهاى نیوتنیِ انديشه جامعه شناختی سى. رايت ميلز برای روشى نوين در پيام شناسى]

Tayyebeh Series in East-West Translation. Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge (monograph series), XIV, 2021.

مجموعه طيبه در پژوهش و ترجمه شرق وغرب. انسان معمارى: گاهنامه جامعه شناسى خودآگاهى (مجموعه تك نوشته ها)، دوره ١٤، سال ٢٠٢١.

Belmont, MA: Okcir Press. First Edition: June 1, 2021 (Khordad 11, 1400 SH)

بلمانت، ماساچوست: نشر اكسير (چاپى از خانه نشر احد). چاپ اول: ١ ژوئن ٢٠٢١ (١١ خرداد ١٤٠٠)

284 pages, 6×9 inches, includes references, figures, bibliography, and index.

٢٨٤ صفحه، ٦ در ٩ اینچ، شامل منابع ، تصاویر ، کتابشناسی و فهرست

LCCN: 2021906754 :شماره کنترل کتابخانه کنگره

ISBN-13: 9781640980020 (سخت جلد با پوشش نازك، كاغذ مناسب آرشيو)
ISBN-13: 9781640980037 (نرم جلد، كاغذ مناسب آرشيو)
ISBN-13: 9781640980044 (کتاب الکترونیکی ePub)
ISBN-13: 9781640980051 (کتاب الکترونیکی PDF)

CITATION

Tamdgidi, Mohammad H. 2021. Omar Khayyam’s Secret: Hermeneutics of the Robaiyat in Quantum Sociological Imagination: Book 1: New Khayyami Studies: Quantumizing the Newtonian Structures of C. Wright Mills’s Sociological Imagination for A New Hermeneutic Method. (Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge, XIV, 2021.). Belmont, MA: Okcir Press.

تمجيدى، محمدحسين (بهروز). ٢٠٢١ (١٤٠٠ ﻫ ش). راز عمر خيام: پيام شناسى رباعيات در انديشه جامعه شناختى ذره-موجى. كتاب ١: خيامى پژوهى نوين: ذره-موج سازىِ ساختارهاى نيوتنىِ انديشه جامعه شناختىِ سى. رايت ميلز براى روشى نوين در پيام شناسى. (انسان معمارى: گاهنامه جامعه شناسى خودآگاهى، دوره ى ١٤، سال ٢٠٢١). بلمانت، ماساچوست: نشر اكسير.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اين كتاب، از جمله فهرست مطالب آن و نحوه سفارش آن از نشر اكسير به اینجا مراجعه کنید.


خبر مطبوعاتى ١: اكسير، راز عمر خيام را نيز با حل معمّاى ذره-موج (كوانتوم) در فراجامعه شناسى گشود


خبر مطبوعاتى ٢: چرا حل معماى ذره-موج (كوانتوم) حل معماهاى زندگى و آثار عمر خيام را ممكن ساخت


News Release- Why OKCIR’s Unriddling the Quantum Enigma Unriddled Omar Khayyam’s Life & Works

Page visits since 2020 —>240
Page visits today —> 0